Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

 

Indkaldelse til Generalforsamling i

Holbæk Roklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Roklub

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i

Klubhuset.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.

Stemmesedler udleveres i klubhuset en halv time før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
 3. Aflæggelse af regnskab 2015
 4. Valg af bestyrelse:
 • Formand, Bent Kristensen modtager genvalg.
 • Langtursrochef, Rita Jensen modtager genvalg.
 • Daglig og kaproningschef, Niels Chr. Petersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Morten Knudsen
 • Hus og materiale forvalter Henrik Hansen, modtager genvalg
 • Ungdomsleder, Tommi Fabricius modtager ikke genvalg.
 1. Valg af redaktion til diverse medier.
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Valg af 2 bestyrelses suppleanter, Bestyrelsen foreslår Mette Tidemand Nicolajsen og Jette Bang-Jensen og Valg af 1 revisorsuppleant
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

 

Valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt der er mere end en kandidat til en

post. Ellers er mundtlig tilkendegivelse tilstrækkeligt.

 

Af klubbens love § 14 stk. 4 fremgår det at: ”Stemmeret har aktive

medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt de har været medlemmer af klubben

siden 1. juli året før, og ikke står i kontingentrestance”.

På generalforsamlingen vil der blive udtrukket 10 medlems obligationer. De obligationsejer der har medbragt obligationer og kan fremvise en udtrukken obligations nr. kan give kontonummer til kasseren og pengene vil blive overført til indehaverens konto, hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen ser frem til en god og udbytterig generalforsamling – vel mødt.